தமிழ் துறை மன்றக் கருத்தரங்கம் 2019

பிரிஸ்ட் நிகர்நிலை பல்கலைகழகத்தின் தமிழ்த்துறையின் சார்பில் மாணவர்களுக்குத் தமிழ் அறிவு புகட்டும் வகையில் கருத்தரங்கம் 13.8.2019 அன்று நடைபெற்றது.
Univadmin